Your Attractive Heading

NwQllnz

This series begins in the spring of 2023, when the drop in nfts sales hits and I decide to work on new ideas.
The idea was to mix several techniques that he was developing separately: painting, illustration, portrait and video.
I had recently started painting these pieces on paper, portraits of invented people, with a limited color palette, creating a series almost imitating generative art, but this time, completely manual.
It was almost casual to add dynamic elements to achieve these strange and hypnotic pieces.

Aquesta sèrie comença a la primavera del 2023, quan arriba la caiguda de les vendes de nfts i decideixo treballar en noves idees.
La idea era barrejar diverses tècniques que anava desenvolupant per separat: pintura, il·lustració, retrat i vídeo.
Jo Recentment havia començat a pintar aquestes peces sobre paper, retrats de persones inventades, amb una paleta de colors limitada, creant una sèrie gairebé imitant l’art generatiu, però aquesta vegada completament manual.
Va ser gairebé casual afegir elements dinàmics per aconseguir aquestes peces estranyes i hipnòtiques.

Foto del estudi (18 set 2023)


01
Platforms
02
artworks

Other Techniques/ Altres Tècniques

Painting / Pintura

Acrylics on paper, canvas, etc

Illustration/ Il·lustració

Inkworks, illustration
03
Store

Under Construction / En Construcció

Scroll al inicio